Obrót prawami majątkowymi

Obrót prawami majątkowymi

Gwarantujemy stałe ceny w ciągu trwania całej umowy

Jeżeli jesteś producentem zielonej energii, posiadasz prawa majątkowe i szukasz możliwości ich sprzedaży – oferujemy możliwość ich wykupu.

System zielonych certyfikatów

(ang. Tradable Green Certificates system – TGCs, Tradable Renewable Energy Certificates – TREC) jest to mechanizm wsparcia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. System został wprowadzony w 2005 r. Tzw. zielone certyfikaty są prawami majątkowymi, które powstają w wyniku konwersji świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł wydawanych przez Prezesa URE. Zielone certyfikaty rejestrowane i ewidencjonowane są w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii i mają jedynie formę zdematerializowaną, której dowodem jest zapis elektroniczny w systemie ewidencyjnym rejestru. Ilość wygenerowanych zielonych certyfikatów jest równa ilości energii elektrycznej wykazanej w danym świadectwie pochodzenia. Przy czym jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej i jest to nominał zielonego certyfikatu. Zielone certyfikaty są instrumentami bezterminowymi i podlegają umorzeniu przez Prezesa URE na życzenie i wniosek jego posiadacza.

Obrót certyfikatami

Zielone certyfikaty są zbywalne i są przedmiotem obrotu giełdowego i pozagiełdowego. W 2016 roku Towarowa Giełda Energii uruchomiła również rynek terminowy, którego przedmiotem są zielone certyfikaty. W obrocie zielonymi certyfikatami można uczestniczyć w dwojaki sposób – bezpośrednio lub za pośrednictwem domów maklerskich, które są członkami TGE i dopuszczone do działania na Rynku Praw Majątkowych. Obrót certyfikatami wynika z nałożonego przez Prawo energetyczne obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych.Zapytaj o szczegóły

Pozostałe usługi